17 maja 2022
Blog 15 września 2020

Kobiety domagają się prawa do zdrowia dla kobiet wiejskich

Indyjscy decydenci polityczni i działacze na rzecz praw kobiet podkreślili potrzebę podjęcia bardziej konkretnych kroków w celu poprawy dostępu kobiet do wysokiej jakości usług zdrowotnych w kraju.

W ramach jedynej w swoim rodzaju inicjatywy, Południowoazjatyckiego Forum Rzecznictwa Praw Kobiet (WHRAP - Women's Health Rights Advocacy Partnership), w zeszłym tygodniu w stolicy kraju, gdzie kobiety te podzieliły się swoimi doświadczeniami przed panelem decydentów. Nazywana "Głosami z ziemi", platforma obejmowała oddolne kobiety z obszarów wiejskich Uttar Pradesh, Uttaranchal, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Orissa i Andhra Pradesh.

Platforma ta dała różnym zainteresowanym stronom możliwość zdecydowanego zaprezentowania kwestii związanych z dostępem kobiet z obszarów wiejskich do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej dla matek i dzielenia się swoimi doświadczeniami. Wśród nich znaleźli się starsi politycy, kobiety, które przeżyły złą opiekę zdrowotną nad matkami, oddolne liderki, przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego, agencje techniczne, darczyńcy, urzędnicy ministerstwa zdrowia i agencje techniczne, takie jak UNFPA, WHO i UNICEF.

Przemawiając przed panelem, kobiety wiejskie opowiedziały o wszystkich naruszeniach, których doświadczyły w rękach usługodawców. Podkreślali oni, jak bardzo państwowa służba zdrowia jest w dużej mierze odmawiana ubogim, dalitom, kobietom plemiennym i tym ze społeczności marginalnych. Pod koniec wysłuchania publicznego kobiety dały jasno do zrozumienia, że jeśli nie zostaną zaspokojone takie potrzeby, jak zaopatrzenie w podstawowe leki, sprzęt i dostępność lekarzy, jakość usług zdrowotnych nigdy nie poprawi się. Wzmacniając swoje żądania, Nagina z Chitrakoot powiedziała: "Wiele Pierwotnych Ośrodków Zdrowia (PHC) jest dziś niedostępnych dla kobiet z terenów wiejskich - potrzebujemy dodatkowych PHC i kobiet lekarzy delegowanych do ich obsługi". Sangeetsa z Gorakhpur, UP uważała, że reprezentują one żale milionów wiejskich kobiet i miała nadzieję, że wywoła to właściwą reakcję ze strony decydentów i wprowadzi w ich życiu pewne niezbędne zmiany. Pani Meenakshi Dutta Ghosh, starszy doradca Komisji Planowania, zaleciła dwojakie działania naprawcze, które powinny zapewnić darmową opiekę zdrowotną dla zmarginalizowanych kobiet, a społeczność ze swojej strony powinna wykorzystać ustawę o prawie do informacji i uczynić system odpowiedzialnym. Pani S. Jalaja, dodatkowa sekretarz w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, wezwała wszystkie zainteresowane strony do wypracowania jednolitego rozwiązania problemu dostępu do opieki zdrowotnej dla kobiet. Przyznała, że duża część kobiet wiejskich i ubogich nie otrzymuje takich usług zdrowotnych, jakie powinny, i wskazała, że źródło problemu leży w niekontrolowanym wzroście liczby ludności. Indu Capoor, członkini założycielka WHRAP, uznała, że konieczne jest zapewnienie zaspokojenia potrzeb marginalizowanych kobiet. Pilność tej godziny wymaga, aby środowiskowy system opieki zdrowotnej odpowiadał na ich kompleksowe potrzeby zdrowotne.